Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal

本站:1群号:499426033   2群号:933670841  新人必看教程点击这里  特别提醒:本站资源仅供流使用,VIP费用作为赞助和使用本站资源费用!任何情况下不支持退款!

不要为了某个游戏购买,因为可能更新失效问题无法使用!VIP未到账进群咨询群主提供付款截图论坛昵称

王富贵

全军出击 全军防封教程也支持其他游戏

Recommended Posts

该教程适合使用其他游戏(仅供参考)

仅支持越狱设备~未越狱需要使用thor嗅探工具

进行拦截,不会只有等我有空更新

工作条件:

一台ios设备

filza文件管理器

教程如下:打开文件管理,一直回到根目录

找到etc文件1ACB8370-76E9-48DD-9998-555E60034BD2.png

然后找到hosts文件,选择文本格式编辑

9643B024-E538-4F1C-A508-6A58F5687BFF.png

 

拦截格式127.0.0.1 拦截的名域

我已经给你们编辑好了,你们复制粘贴就可以了

127.0.0.1 www.baidu.com
127.0.0.1 m.baidu.com
127.0.0.1 down.qq.cn
127.0.0.1 m.weibo.cn
127.0.0.1 weibo.com
127.0.0.1 m.weibo.com
127.0.0.1 qq.com
127.0.0.1 qq.cn
127.0.0.1 m.qq.com
127.0.0.1 www.qq.com
127.0.0.1 mb.yidianzixun.com
127.0.0.1 gameguardian.com
127.0.0.1 gameguardian.cn
127.0.0.1 baidu.com
127.0.0.1 baidu.cn
127.0.0.1 baidu.com.cn
127.0.0.1 str.mdt.qq.com
127.0.0.1 sqlobby.pg.qq.com
127.0.0.1 gcloud.qq.com
127.0.0.1 me.zdrig.com
127.0.0.1 api.ribaoapi.com
127.0.0.1 speed.ino.qq.com
127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
127.0.0.1 vv.video.qq.com
127.0.0.1 bkcommdata.v.qq.com
127.0.0.1 android.clients.google.com
127.0.0.1 msfwifi.3g.qq.com
127.0.0.1 capi.voice.gcloud.qq.com
127.0.0.1 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
127.0.0.1 sqlobby.pg.com
127.0.0.1 pg.qq.com
127.0.0.1 gameeve.beacon.qq.com
127.0.0.1 gamestr.beacon.qq.com
127.0.0.1 app.adjust.com
127.0.0.1 me.xdrig.com
127.0.0.1 www.googleapis.com
127.0.0.1 info.3g.qq.com
127.0.0.1 play.googleapis.com
127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
127.0.0.1 udpolimenew.baidu.com
127.0.0.1 vp.html5.qq.com
127.0.0.1 abc.binmt.cc
127.0.0.1 apilocate.amap.com
127.0.0.1 r6.mo.baidu.com
127.0.0.1 qs.game.qq.com
127.0.0.1 qos.gcloud.qq.com
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 mapp.qzone.qq.com
127.0.0.1 m.qpic.cn
127.0.0.1 rlog.video.qq.com
127.0.0.1 av1.xdring.com
127.0.0.1 rr.video.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetst.qq.com
127.0.0.1 apn.wetst.qq.com
127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
127.0.0.1 me.xdring.com
127.0.0.1 apm.wetst.qq.com
127.0.0.1 tools.3g.qq.com
127.0.0.1 apse.ludashi.com
127.0.0.1 111.40.180.105
127.0.0.1 down.qq.com
127.0.0.1 chong.qq.com
127.0.0.1 157.255.192.104
127.0.0.1 117.175.89.168
127.0.0.1 111.13.36.102
127.0.0.1 111.19.228.99
127.0.0.1 ossweb-img.qq.com
127.0.0.1 api.unipay.qq.com
127.0.0.1 down1.qq.com
127.0.0.1 down2.qq.com
127.0.0.1 223.111.113.110
127.0.0.1 openmobile.qq.com
127.0.0.1 183.203.17.14
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 youtube.com
127.0.0.1 bilibili.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 dlied2.qq.com
127.0.0.1 dlied3.qq.com
127.0.0.1 dlied4.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 dlied6.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
127.0.0.1 pingjs.qq.com
127.0.0.1 pingfore.qq.com
127.0.0.1 qos.game.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 sq8.pg.qq.com
127.0.0.1 apps.game.qq.com
127.0.0.1 183.192.192.158
127.0.0.1 121.51.36.19
127.0.0.1 183.192.199.25
127.0.0.1 111.13.140.82
127.0.0.1 117.144.242.21
127.0.0.1 183.192.200.59
127.0.0.1 180.163.21.48
127.0.0.1 223.167.252.146
127.0.0.1 223.167.252.154
127.0.0.1 210.22.247.101
127.0.0.1 210.22.247.103
127.0.0.1 210.22.247.104
127.0.0.1 210.22.247.107
127.0.0.1 210.22.247.108
127.0.0.1 223.167.252.141
127.0.0.1 223.167.252.143
127.0.0.1 210.22.247.113
127.0.0.1 223.167.86.33
127.0.0.1 163.117.89.192
127.0.0.1 140.207.54.51
127.0.0.1 58.251.106.109
127.0.0.1 58.250.137.42
127.0.0.1 140.207.179.156
127.0.0.1 58.247.214.32
127.0.0.1 220.249.243.107
127.0.0.1 223.167.104.26
127.0.0.1 127.0.0.1
127.0.0.1 180.153.162.111
127.0.0.1 140.207.54.118
127.0.0.1 140.207.135.21
127.0.0.1 140.207.69.43
127.0.0.1 223.167.252.144
127.0.0.1 223.167.104.108
127.0.0.1 223.167.252.145
127.0.0.1 140.207.54.117
127.0.0.1 58.246.220.12
127.0.0.1 140.207.123.184
127.0.0.1 163.177.90.103
127.0.0.1 182.254.116.117
127.0.0.1 58.251.139.182
127.0.0.1 mtrace.qq.com
127.0.0.1 cdn.ark.qq.com
127.0.0.1 comdata.v.qq.com
127.0.0.1 thirdqq.qlogo.cn
127.0.0.1 cmshow.gtimg.cn
127.0.0.1 api.weibo.com
127.0.0.1 3gimg.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 android.rqd.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 isdspeed.qq.com
127.0.0.1 wspeed.qq.com
127.0.0.1 lbs.map.qq.com
127.0.0.1 alog.umeng.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 i.gtimg.cn
127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
127.0.0.1 btrace.qq.com
127.0.0.1 data.video.qq.com
127.0.0.1 vm.gtimg.cn
127.0.0.1 access.video.qq.com
127.0.0.1 node.video.qq.com
127.0.0.1 puui.qpic.cn
127.0.0.1 img1.gtimg.com
127.0.0.1 ts1.qq.com
127.0.0.1 ts2.qq.com
127.0.0.1 ts3.qq.com
127.0.0.1 ts4.qq.com
127.0.0.1 ts5.qq.com
127.0.0.1 ts6.qq.com
127.0.0.1 ts7.qq.com
127.0.0.1 ts8.qq.com
127.0.0.1 ts9.qq.com
127.0.0.1 ts10.qq.com
127.0.0.1 mayyb.3g.qq.com
127.0.0.1 rcgi.video.qq.com
127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
127.0.0.1 configsvr.msf.3g.qq.com
127.0.0.1 log1.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 upmobile.v.qq.com
127.0.0.1 sf.symcd.com
127.0.0.1 im.qq.com
127.0.0.1 tunnel.video.qq.com
127.0.0.1 dldir1.qq.com
127.0.0.1 dldir2.qq.com
127.0.0.1 dldir3.qq.com
127.0.0.1 dldir4.qq.com
127.0.0.1 dldir5.qq.com
127.0.0.1 omgid.qq.com
127.0.0.1 cache.tv.qq.com
127.0.0.1 ocsp1.globalsign.com
127.0.0.1 ocsp2.globalsign.com
127.0.0.1 ocsp3.globalsign.com
127.0.0.1 ocsp4.globalsign.com
127.0.0.1 ocsp5.globalsign.com
127.0.0.1 tj.video.qq.com
127.0.0.1 b.scorecardresearch.com
127.0.0.1 wx.qlogo.cn
127.0.0.1 aeventlog.beacon.qq.com
127.0.0.1 lcsdk.3g.qq.com
127.0.0.1 yyb.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 mayyb.cross.3g.qq.com
127.0.0.1 market.m.qq.com
127.0.0.1 yun-hl.3g.qq.com
127.0.0.1 log.tbs.qq.com
127.0.0.1 log.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 kog.vmp.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 game.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 game.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 portal.wsds.cn
127.0.0.1 sngmta.qq.com
127.0.0.1 cfg.imtt.qq.com
127.0.0.1 qbwup.imtt.qq.com
127.0.0.1 cfm.pandora.game.qq.com
127.0.0.1 aexception.bugly.qq.com
127.0.0.1 astat.bugly.qq.com
127.0.0.1 dlied.qq.com
127.0.0.1 121.57.67.104
127.0.0.1 182.254.10.42
127.0.0.1 121.51.67.113
127.0.0.1 140.207.179.156
127.0.0.1 183.192.196.182
127.0.0.1 182.254.74.48
127.0.0.1 223.167.86.33
127.0.0.1 125.39.241.248
127.0.0.1 127.0.0.1
127.0.0.1 182.254.88.150
127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 down.qq.com
127.0.0.1 image.qsm.qq.com
127.0.0.1 log.tbs.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 ssl.msdk.qq.com
127.0.0.1 wspeed.qq.com
127.0.0.1 mobile.opensdk.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 shore.is.autonavi.com
127.0.0.1 game.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 sngmta.qq.com
127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
127.0.0.1 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
127.0.0.1 pingmid.qq.com
127.0.0.1 sq11.pg.qq.com
127.0.0.1 cgcol.amap.com
127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 stats.umsns.com
127.0.0.1 ts8.qq.com
127.0.0.1 log1.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 gdynamic.qpic.cn
127.0.0.1 ts9.qq.com
127.0.0.1 ts7.qq.com
127.0.0.1 ts6.qq.com
127.0.0.1 ts5.qq.com
127.0.0.1 ts4.qq.com
127.0.0.1 ts3.qq.com
127.0.0.1 ts2.qq.com
127.0.0.1 ts1.qq.com
127.0.0.1 log.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
127.0.0.1 www.googleapis.com
127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com 
127.0.0.1 m.qpic.cn
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 down.qq.com
127.0.0.1 tencentgames.helpshift.com
127.0.0.1 pay.igamecj.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 shore.is.autonavi.com
127.0.0.1 game.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 sngmta.qq.com
127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
127.0.0.1 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
127.0.0.1 pingmid.qq.com
127.0.0.1 sq11.pg.qq.com
127.0.0.1 cgcol.amap.com
127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 stats.umsns.com
127.0.0.1 ts8.qq.com
127.0.0.1 log1.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 gdynamic.qpic.cn
127.0.0.1 ts9.qq.com
127.0.0.1 ts7.qq.com
127.0.0.1 ts6.qq.com
127.0.0.1 ts5.qq.com
127.0.0.1 ts4.qq.com
127.0.0.1 ts3.qq.com
127.0.0.1 ts2.qq.com
127.0.0.1 ts1.qq.com
127.0.0.1 log.wtlogin.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied2.qq.com
127.0.0.1 dlied3.qq.com
127.0.0.1 dlied4.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 dlied6.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 youtube.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 bilibili.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 me.zdrig.com
127.0.0.1 av1.xdring.com
127.0.0.1 www.googleapis.com
127.0.0.1 lbs.map.qq.com 
127.0.0.1 info.3g.qq.com
127.0.0.1 play.googleapis.com
127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
127.0.0.1 m.qpic.cn
127.0.0.1 api.ribaoapi.com
127.0.0.1 speed.ino.qq.com
127.0.0.1 me.xdring.com
127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
127.0.0.1 android.rqd.qq.com
127.0.0.1 vv.video.qq.com
127.0.0.1 bkcommdata.v.qq.com
127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
127.0.0.1 android.clients.google.com
127.0.0.1 yun-hl.3g.qq.com
127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
127.0.0.1 aeventlog.beacon.qq.com
127.0.0.1 configsvr.msf.3g.qq.com
127.0.0.1 msfwifi.3g.qq.com
127.0.0.1 sqlobby.pg.com
127.0.0.1 pg.qq.com
127.0.0.1 gameeve.beacon.qq.com
127.0.0.1 gamestr.beacon.qq.com
127.0.0.1 app.adjust.com
127.0.0.1 me.xdrig.com
127.0.0.1 udpolimenew.baidu.com
127.0.0.1 vp.html5.qq.com
127.0.0.1 abc.binmt.cc
127.0.0.1 apilocate.amap.com
127.0.0.1 alog.umeng.com
127.0.0.1 r6.mo.baidu.com
127.0.0.1 qs.game.qq.com
127.0.0.1 qos.gcloud.qq.com
127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 openmobile.qq.com
127.0.0.1 mapp.qzone.qq.com
127.0.0.1 rlog.video.qq.com
127.0.0.1 rr.video.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetst.qq.com
127.0.0.1 apn.wetst.qq.com
127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
127.0.0.1 qos.game.qq.com
127.0.0.1 apm.wetst.qq.com
127.0.0.1 tools.3g.qq.com
127.0.0.1 capi.voice.gcloud.qq.com
127.0.0.1 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
127.0.0.1 wspeed.qq.com
127.0.0.1 bksdksq.video.qq.com
127.0.0.1 bkvv.video.qq.con
127.0.0.1 apse.ludashi.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 str.mdt.qq.com
127.0.0.1 sqlobby.pg.qq.com
127.0.0.1 gcloud.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied2.qq.com
127.0.0.1 dlied3.qq.com
127.0.0.1 dlied4.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 dlied6.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 youtube.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 bilibili.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 gameguardian.com
127.0.0.1 gameguardian.cn
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 down.qq.cn
127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
127.0.0.1 m.weibo.cn
127.0.0.1 weibo.com
127.0.0.1 m.weibo.com
127.0.0.1 qq.com
127.0.0.1 qq.cn
127.0.0.1 m.qq.com
127.0.0.1 www.qq.com
127.0.0.1 qos.game.qq.com
127.0.0.1 182.254.116.117
127.0.0.1 182.254.116.117
127.0.0.1 mb.yidianzixun.com
127.0.0.1 str.mdt.qq.com
127.0.0.1 sqlobby.pg.qq.com
127.0.0.1 gcloud.qq.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 gameguardian.com
127.0.0.1 gameguardian.cn
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 qos.game.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 mb.yidianzixun.com
127.0.0.1 qos.game.qq.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 gameguardian.com
127.0.0.1 gameguardian.cn
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 caipi.voice.gcloud.qq.com
127.0.0.1 capi.voice.gcloud.qq.com 
127.0.0.1 sqlobby.pg.com7
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied2.qq.com
127.0.0.1 dlied3.qq.com
127.0.0.1 dlied4.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 dlied6.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 youtube.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 bilibili.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 caipi.voice.gcloud.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 sqlobby.pg.com7
127.0.0.1 pg.qq.com
127.0.0.1 gameeve.beacon.qq.com
127.0.0.1 gamestr.beacon.qq.com
127.0.0.1 app.adjust.com
127.0.0.1 me.zdrig.com
127.0.0.1 av1.xdring.com
127.0.0.1 capi.voice.gcloud.qq.com 
127.0.0.1 www.googleapis.com
127.0.0.1 lbs.map.qq.com 
127.0.0.1 info.3g.qq.com
127.0.0.1 play.googleapis.com
127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
127.0.0.1 m.qpic.cn
127.0.0.1 api.ribaoapi.com
127.0.0.1 speed.ino.qq.com
127.0.0.1 me.xdring.com
127.0.0.1 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
127.0.0.1 android.rqd.qq.com
127.0.0.1 vv.video.qq.com
127.0.0.1 bkcommdata.v.qq.com
127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
127.0.0.1 android.clients.google.com
127.0.0.1 3gdl.tcdn.qq.com
127.0.0.1 3gdl.tc.qq.com
127.0.0.1 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
127.0.0.1 soft.tbs.imtt.qq.com
127.0.0.1 mtt.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 mtd.qq.com
127.0.0.1 codepay.fateqq.com
127.0.0.1 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
127.0.0.1 temp.p23.tc.cdntip.com
127.0.0.1 dlied1.qq.com
127.0.0.1 dlied2.qq.com
127.0.0.1 dlied3.qq.com
127.0.0.1 dlied4.qq.com
127.0.0.1 dlied5.qq.com
127.0.0.1 dlied6.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
127.0.0.1 appsupport.qq.com
127.0.0.1 commdata.v.qq.com
127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 youtube.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 bilibili.com
127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
127.0.0.1 mp.weixin.qq.com
127.0.0.1 idc.dir.tdm.qq.com
127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com
127.0.0.1 pms.mb.qq.com
127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
127.0.0.1 apm.wetest.qq.com
127.0.0.1 vmp.qq.com
127.0.0.1 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
127.0.0.1 control.mna.qq.com
127.0.0.1 minorshort.weixin.qq.com
127.0.0.1 sq9.pg.qq.com
127.0.0.1 www.dingd.cn
127.0.0.1 api.dingd.cn
127.0.0.1 www.dingd.cn
127.0.0.1 api.dingd.cn
127.0.0.1 www.dingd.cn
127.0.0.1 caipi.voice.gcloud.qq.com
127.0.0.1 q.qlogo.cn
127.0.0.1 sqlobby.pg.com7
127.0.0.1 pg.qq.com
127.0.0.1 gameeve.beacon.qq.com
127.0.0.1 gamestr.beacon.qq.com
127.0.0.1 api.dingd.cn
127.0.0.1 eth0.pal001dn01.yipes.com.
127.0.0.1 www.dingd.cn
127.0.0.1 api.dingd.cn
127.0.0.1 app.adjust.com
127.0.0.1 gameguardian.net
127.0.0.1 me.zdrig.com
127.0.0.1 av1.xdring.com
127.0.0.1 capi.voice.gcloud.qq.com 
127.0.0.1 www.googleapis.com
127.0.0.1 lbs.map.qq.com 
127.0.0.1 info.3g.qq.com
127.0.0.1 play.googleapis.com
127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
127.0.0.1 m.qpic.cn
127.0.0.1 api.ribaoapi.com
127.0.0.1 speed.ino.qq.com
127.0.0.1 me.xdring.com
127.0.0.1 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
127.0.0.1 android.rqd.qq.com
127.0.0.1 vv.video.qq.com
127.0.0.1 bkcommdata.v.qq.com
127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
127.0.0.1 android.clients.google.com
127.0.0.1 eth0.pal001dn01.yipes.com

 

Edited by 王富贵
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

本站:1群号:499426033   2群号:933670841 ,如果无法找到回复按钮,那该帖子属于VIP专区需要开通VIP方可回复  点击开通 本站资源仅供流使用,VIP费用作为赞助和使用本站资源费用!任何情况下不支持退款!


×
×
 • Create New...